Projecten

Een greep uit projecten die wij in opdracht van gemeenten hebben ontwikkeld

Aan de slag

Werkplein Ijsselgemeenten heeft een vraag naar meer aanbod op het gebied van training en begeleiding van Jonge Statushouders op hun pad naar werk en/of school. Er zijn een aantal aspecten waar ze tegenaan lopen als het gaat om de begeleiding/toeleiding van Jonge Statushouders naar werk. We bieden verschillende trainingen specifiek toegespitst op de doelgroep Jonge Statushouders. Eventueel in combinatie met een coachtraject zodat de training en 1-op-1 begeleiding elkaar kunnen versterken

Missie en visie traject

Dit missie en visie traject  is ontwikkeld vanuit onze kennis van en ervaring in communicatietrajecten en ondersteuning van processen. Het is een aanpak op maat: afgestemd op de wensen en mogelijkheden van de opdrachtgevers. Een totaalaanpak met oog voor kwaliteit: Een goede  kernachtige bedrijfsvisie en missie met bijbehorende kernwaarden welke is kernachtig die een brug slaat tussen toekomst en heden voor werknemers en de organisatie in beweging zet. Voor SWSDH in Den Haag

Omgaan met Stress

Een training en project omgaan met stress. Het doel is om jongeren bewust te maken van hoe stress voor hen werkt, hoe ze het herkennen en om bewust effectieve manier te leren om met stress om te kunnen gaan en te verminderen. Dit betekent niet dat alle jongeren die hieraan meedoen direct van de stress af zijn. Wel dat ze begrijpen hoe het werkt en manieren hebben om dit te kunnen verminderen. Het programma is opgedeeld  uit 2 dagen van 6 uur, twee keer een online check-up hoe het gaat en kan aangevuld worden met maximaal 4 uur 1-op-1 coaching. Voor de van CapellenStichting

Sport4Work

De Jonge Krijger biedt vanuit de Krijgeracademie een empowerment training gericht op school en werk die ingezet wordt ten behoeve van het bestrijden van jeugdwerkloosheid en voortijdig schoolverlaten in de gemeente Zuidplas als onderdeel van het Sport4Work project. 

Met het Sport4Work project worden jongeren in de leeftijd van 16 tot 27 jaar uitgedaagd om zowel mentaal als fysiek aan de slag te gaan om hun doelen te bereiken. 

Het hoofddoel van het programma is om jongeren uit de gemeente Zuidplas, in de leeftijd van 16 tot 27 jaar, te activeren en te begeleiden naar een werk- en/of schoolsituatie. Deelnemers volgen zes weken een actief trainingsprogramma en lopen daarna 4 weken (ma t/m do) een werkervaringsstage. Ook zijn er twee terugkomdagen halverwege de stage en aan het einde van het project.

De Jonge Krijger verzorgt de training vanuit de Krijgeracademie inclusief de voorbereiding en begeleiding van de eindpresentaties en de één terugkomdag.   

De Jonge Krijger zorgt voor de persoonlijke begeleiding 

De Jonge Krijger zorgt voor plaatsing op de (onbetaalde) werkervaringsplekken (4 weken) en de uiteindelijke plaatsing van de jongeren op school of werk. 

Voor Welzijn Zuidplas

Tijdelijke inzet RMC trajecten

De RMC-casemanagers van gemeente Leidschendam-Voorburg pakken jongeren op die zijn uitgevallen van school en hebben 1 á 2 gesprekken de ruimte om een jongere te zien en verder te helpen. Ruimte en tijd om intensievere trajecten met jongeren te doen is er momenteel niet. Er wordt gezocht naar mogelijkheden voor het inzetten van intensievere trajecten door coaches van De Jonge Krijger.

Technipret

TechniPret richt zich actief op het terugdringen van de mismatch op de arbeidsmarkt. Hoge (jeugd)werkloosheid aan de ene kant, en grote tekorten binnen de technische sector aan de andere kant, duiden op een mismatch.  

Het vertekende en overheersend negatieve beeld over werken in de techniek, zowel bij jongeren als hun ouders, zorgt voor te weinig in- en uitstroom binnen technisch onderwijs. Zorgelijk, want juist deze sector biedt, met oog op de technologische ontwikkeling nu en in de toekomst, veel perspectieven.  

Projectbureau De Jonge Krijger begeleidt in twee jaar tijd ten minste 100 Rijnmondse jongeren in de leeftijd van 16 tot 27 jaar richting een technische opleiding en/of (leer)werkplek en dus een duurzame toekomst. De coaches van TechniPret verzorgen een gedegen trajectbegeleiding waarbij aandacht is voor zelfinzicht, wensen en mogelijkheden, gepaard met oog voor de huidige arbeidsmarkt. Dit, aangevuld met praktijkgerichte training en coaching (begeleiding bij solliciteren, inschrijven op een onderwijsinstelling, etc.), maakt dat de jongeren hun weg richting techniek weten te vinden.   

Gaandeweg verzorgt het team, samen met een groep enthousiaste jonge technici, tevens voorlichtingen op mbo- en vo-onderwijs in de regio om een nog grotere groep jongeren te bereiken en te motiveren een loopbaan in de techniek te verwezenlijken.

Uitgevoerd in Rijnmond

Scholingsadvies

De Jonge Krijger voorziet in een scholingsadvies voor jongeren in de leeftijd van 23 tot 27 jaar en jongeren van 18-23 jaar die niet in de RMC doelgroep vallen. Hieruit blijkt of een jongere:

 • wel/niet in staat is (nog) een opleiding te volgen;
 • hierbij wel/geen recht op studiefinanciering heeft;
 • en dus wel/geen (of onvoldoende) inkomen heeft (al dan niet naast zijn of haar studie).

Uitgevoerd in diverse gemeenten

Dromen, durven doen

De Jonge Krijger voorziet in een scholingsadvies voor jongeren in de leeftijd van 23 tot 27 jaar en jongeren van 18-23 jaar die niet in de RMC doelgroep vallen. Hieruit blijkt of een jongere:

 • wel/niet in staat is (nog) een opleiding te volgen;
 • hierbij wel/geen recht op studiefinanciering heeft;
 • en dus wel/geen (of onvoldoende) inkomen heeft (al dan niet naast zijn of haar studie).

Uitgevoerd in diverse gemeenten

IPAO

Een integraal op de persoon toegesneden (mix van) interventie(s) die ervoor zorgt dat het ongewenste en verontrustende gedrag (en de oorzaak ervan) van een jongere wordt aangepakt en verminderd.

Na aanmelding door VO scholen wordt een intensief coachingtraject met de jongere aangegaan, waarin gestart wordt om alle leefgebieden van de jongere in kaart te brengen en met de jongere/ouders doelen op te stellen.

 • Voor gemeente Barendrecht
 • Voor gemeente Ridderkerk

RMC

Wij zijn voor de regio Rijnmond Zuid-Oost de uitvoerder van de wettelijke RMC taak( regionaal meld en coördinatiepunt voortijdig schoolverlaten.

VSV

Voor verschillende gemeenten voeren wij projecten uit in het kader van het voorkomen en terugdringen van voortijdig schoolverlaten.

VSV Coach

‘De beste ondersteuning voor elke student!’ Dat is wat we willen! In de regio Rijnmond zijn we ism de mbo-scholen in Rijnmond gestart met de inzet van een vsv-coach. De vsv-coach begint waar de school stopt. Zo ondersteunen we jongeren in een zo vroeg mogelijk stadium. Zo maken we optimaal gebruik van elkaars expertise en laten we de jongeren niet los!
De taken van de vsv-coach zijn aanvullend op wat de school al doet. De belangrijkste taken zijn:

 • Begeleiding in het verlengde van de school;
 • Begeleiding naar werk;
 • Sparringpartner op school;
 • Eventueel het afleggen van huisbezoeken wanneer school geen contact meer kan krijgen;

De vsv coaches van De Jonge Krijger zijn Ashley en Nigel

Verzuimloket 18+

Zodra een jongere bij ons is gemeld, sturen wij een brief met de vraag om contact op te nemen – telefonisch of via onze website. Als de jongeren niet binnen drie dagen reageert, gaan wij direct op huisbezoek. In een persoonlijk, positief en laagdrempelig gesprek motiveren wij de jongere voor zijn opleiding.

Onze coach gaat naast de jongere staan, vraagt naar de reden van het verzuim en stimuleert goede communicatie tussen de jongere en zijn school. Hierin zijn wij reëel en waar nodig streng. Wij attenderen de jongere op mogelijke uitschrijving als gevolg van verzuim. Als blijkt dat de jongere helemaal niet op zijn plek zit op een opleiding of school, of als de jongere ergens problemen heeft, zetten wij RMC trajectbegeleiding in. Om samen met de jongere, de opleiding en/of de school de beste oplossing te vinden.

Risicojongeren houden wij nog drie tot zes maanden in de gaten om terugval te voorkomen. Wij koppelen het resultaat van onze interventie terug in het verzuimloket.

Wachten Verzachten

Het bieden van coaching en psycho-educatie voor jongeren vanaf 12 jaar die op de wachtlijst staan voor een behandeling bij de GGZ

Jeugdparticipatie

Aanjager van het jeugdparticipatieproject SpeakUp in Barendrecht en Ridderkerk

Klas als werkplaats

Coaching binnen MBO klassen

Onderaannemer Thuisteamjeugd

Praktische coaching en begeleiding van jongeren vanaf 14 jaar

MTD Social Bowl

MDT Social Bowl is een project voor jongeren tussen de 14 en 27 jaar in Rotterdam én omstreken. In dit project krijgen jongeren de kans om door middel van coaching, trainingen, bedrijfsbezoeken en vrijwilligerswerk te werken aan hun persoonlijke ontwikkeling.

MDT Social Bowl is geïnspireerd op het populaire gerecht: de Poké Bowl. Social Bowl bestaat uit verschillende elementen: motivatie, groepsactiviteiten, bedrijfsbezoeken, trainingen én de skills die jongeren willen ontwikkelen. Het traject Social Bowl duurt 12 weken en vraagt 8 uur per week van de jongeren.